Trắc nghiệm sinh học 11(10 câu-P1)


Trắc nghiệm sinh học 11(10 câu-P1)

1. Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

 
 
 
 

2. Ý nào không đúng với phản xạ không điều kiện?

 
 
 
 

3. Tụy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

4. Máu được vận chuyển trong hệ mạch nhờ

 
 
 
 

5. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

6. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

7. Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

 

 
 
 
 

8. Phản xạ là gì?

 
 
 
 

9. : Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

 
 
 
 

10. Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan