Trắc nghiệm sinh học 11(10 câu-P1)


Trắc nghiệm sinh học 11(10 câu-P1)

1. Tụy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

2. Ý nào không đúng với phản xạ không điều kiện?

 
 
 
 

3. Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

 
 
 
 

4. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

5. Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

 

 
 
 
 

6. Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 
 
 
 

7. Máu được vận chuyển trong hệ mạch nhờ

 
 
 
 

8. Phản xạ là gì?

 
 
 
 

9. : Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

 
 
 
 

10. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan