Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 5 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 5 (10 câu)

1. Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

 
 
 
 

2. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

3. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

4. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?

 
 
 
 

5. Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 
 
 
 

6. Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông tuột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?

 
 
 
 

7. Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 
 
 
 

8. Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 
 
 
 

9. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

10. Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan