Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 5 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 5 (10 câu)

1. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

2. Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

 
 
 
 

3. Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 
 
 
 

4. Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 
 
 
 

5. Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông tuột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?

 
 
 
 

6. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

7. Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?

 
 
 
 

8. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

9. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?

 
 
 
 

10. Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan