Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 4 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 4 (10 câu)

1. Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

2. Tiêu hoá là:

 
 
 
 

3. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

4. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

 
 
 
 

5. Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

 
 
 
 

6. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

 
 
 
 

7. Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông tuột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?

 
 
 
 

8. Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?

 
 
 
 

9. Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

 
 
 
 

10. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan