Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)

1. Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

2. Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

3. Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 

4. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

5. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

 
 
 
 

6. Hãy sắp xếp thứ tự đúng chu kì hoạt động của tim

 
 
 
 

7. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

 
 
 
 

8. Hô hấp ngoài là:

 
 
 
 

9. Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?

 
 
 
 

10. Huyết áp là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan