Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 2 (10 câu)

1. Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

2. Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

 
 
 
 

3. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

4. Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?

 
 
 
 

5. Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?

 
 
 
 

6. Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư?

 
 
 
 

7. Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của da giun đất thích ứng với sự trao đổi khí?

 
 
 
 

8. Các kiểu hướng động dương của rễ là:

 
 
 
 

9. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

 
 
 
 

10. Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan