Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần  (10 câu)

Phần 1 gồm 10 câu hỏi. Bạn trả lời bằng cách chọn vào đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần (10 câu)

1. Quan sát sơ đồ sau và cho biết thụ thể áp lực ở mạch máu là bộ phận nào trong cơ chế điều hòa cân bằng nội môi

HUyetap

 
 
 
 

2. Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

 
 
 
 

3. Tốc độ cảm ứng của động vật so với thực vật như thế nào

 
 
 
 

4. Liên hệ ngược là

 
 
 
 

5. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

6. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

 
 
 
 

7. Hướng động là:

 
 
 
 

8. Hai loại hướng động chính là

 
 
 
 

9. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

10. Các kiểu hướng động âm của rễ là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan