Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P4)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P4)

1. Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 
 
 
 

2. Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

 
 
 
 

3. Bộ phận nào của cây có nhiều kiểu hướng động?

 
 
 
 

4. Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào có một ngăn?

 
 
 
 

5. Cung phản xạ được sắp xếp theo trật tự nào:

 
 
 
 

6. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

7. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 
 
 
 

8. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

10. Hệ tuần hoàn hở có ở…

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan