Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P4)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P4)

1. Bộ phận nào của cây có nhiều kiểu hướng động?

 
 
 
 

2. Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

 
 
 
 

3. Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 
 
 
 

4. Hệ tuần hoàn hở có ở…

 
 
 
 

5. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

6. Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào có một ngăn?

 
 
 
 

7. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 
 
 
 

8. Cung phản xạ được sắp xếp theo trật tự nào:

 
 
 
 

9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

10. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan