Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P4)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P4)

1. Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

 
 
 
 

2. Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào có một ngăn?

 
 
 
 

3. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

4. Cung phản xạ được sắp xếp theo trật tự nào:

 
 
 
 

5. Bộ phận nào của cây có nhiều kiểu hướng động?

 
 
 
 

6. Hệ tuần hoàn hở có ở…

 
 
 
 

7. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

 
 
 
 

8. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

9. Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 
 
 
 

10. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan