Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 3 (10 câu)
(Mỗi câu 1 điểm)

1. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có số thứ tự chu kì bằng:

 
 
 
 

2. Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự Z=16, vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

 
 
 
 

3. Cho phương trình phản ứng  aAl + bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Tỉ lệ  a : b là

 
 
 
 

4. Trong phản ứng Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2. Cho biết vai trò của Fe

 
 
 
 

5. Số  oxi hóa của S trong các phân tử  H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

 
 
 
 

6. Cho các phản ứng sau:

1.H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4     3. H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

2. 2H2S + O2 (thiếu) → 2S + 2H2O                 4. H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4

Có bao nhiêu phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa-khử:

 
 
 
 

7. Số oxi hóa của Mn trong MnO2 và Na2MnO4 là:

 
 
 
 

8. Điện hóa trị của các nguyên tố: Al, Ba, Cl, O, Na trong các hợp chất: BaCl2, Al2O3, Na2O lần lượt là:

 
 
 
 

9. Cho phản ứng: Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2. Vai trò của Br2

 
 
 
 

10. Cho các phân tử sau: H2S (1), H2O (2), CaS (3), NaCl (4). Độ phân cực của các liên kết tăng theo thứ tự nào sau đây:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan