Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 2 (10 câu)
(Mỗi câu 10 điêm)

1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

 
 
 
 

2. Sự biến đổi tính bazơ của dãy NaOH , Mg(OH)2, Al(OH)3 là:

 
 
 
 

3. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các phân tử có liên kết ion?

 
 
 
 

4. Nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s1 có vị trí trong bảng tuần hoàn là:

 
 
 
 

5. Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:

 
 
 
 

6. Cho phản ứng: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng hệ số các chất sau khi đã cân bằng phản ứng (dạng số nguyên tối giản)

 
 
 
 

7. Ion M3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Số hiệu nguyên tử (Z) của M là :

 
 
 
 

8. Nguyên tố hoá học  X thuộc chu kỳ 3 nhóm VA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

 
 
 
 

9. Số electron trong ion SO42- là:

 
 
 
 

10. Ion Ca2+ có cấu hình electron là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan