Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 2 (10 câu)
(Mỗi câu 10 điêm)

1. Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:

 
 
 
 

2. Số electron trong ion SO42- là:

 
 
 
 

3. Cho phản ứng: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng hệ số các chất sau khi đã cân bằng phản ứng (dạng số nguyên tối giản)

 
 
 
 

4. Ion M3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Số hiệu nguyên tử (Z) của M là :

 
 
 
 

5. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

 
 
 
 

6. Ion Ca2+ có cấu hình electron là:

 
 
 
 

7. Sự biến đổi tính bazơ của dãy NaOH , Mg(OH)2, Al(OH)3 là:

 
 
 
 

8. Nguyên tố hoá học  X thuộc chu kỳ 3 nhóm VA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

 
 
 
 

9. Nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s1 có vị trí trong bảng tuần hoàn là:

 
 
 
 

10. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các phân tử có liên kết ion?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan