Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 1 (10 câu)


Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 – Phần 1 (10 câu)
Mỗi câu 01 điểm.

1. Cho các phản ứng sau:

1.H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4     3. H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

2. 2H2S + O2 (thiếu) → 2S + 2H2O                 4. H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4

Có bao nhiêu phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa-khử:

 
 
 
 

2. Số oxi hóa của Mn trong MnO2 và Na2MnO4 là:

 
 
 
 

3. Điện hóa trị của các nguyên tố: Al, Ba, Cl, O, Na trong các hợp chất: BaCl2, Al2O3, Na2O lần lượt là:

 
 
 
 

4. Cho phản ứng: Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2. Vai trò của Br2

 
 
 
 

5. Cho các phân tử sau: H2S (1), H2O (2), CaS (3), NaCl (4). Độ phân cực của các liên kết tăng theo thứ tự nào sau đây:

 
 
 
 

6. Ion nào sau đây có 32 electron?

 
 
 
 

7. Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết:

 
 
 
 

8. Cho các phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị là

 
 
 
 

9. Số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 lần lượt là

 
 
 
 

10. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan