Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)


Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)
Các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm

1. Để hoạt động học tập và lao động đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải có hành động như thế nào?

 
 
 
 

2. Chọn phương án đúng điền vào dấu (…) hoàn thành câu sau đây: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong (…)

 
 
 
 

3. Trong những câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 
 
 
 

4. Con đường phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo khuynh hướng nào?

 
 
 
 

5. Tri thức của con người có thể đúng đắn hoặc sai lầm, do đó cần phải đem những tri thức đó kiểm nghiệm qua yếu tố nào sau đây?

 
 
 
 

6. Hình thức hoạt động thực tiễn nào cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác trong các hoạt động nào dưới đây?

 
 
 
 

7. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải làm gì?

 
 
 
 

8. Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → nhiều trứng là biểu hiện của quan điểm triết học nào?

 
 
 
 

9. Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là gì?

 
 
 
 

10. Thế giới quan duy tâm có quan điểm thế nào về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan