Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)


Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)
Các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm

1. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không ai sáng tạo ra là quan điểm của hệ thống thế giới quan triết học nào?

 
 
 
 

2. Hình thức hoạt động thực tiễn nào cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác trong các hoạt động nào dưới đây?

 
 
 
 

3. Thế giới quan duy tâm có quan điểm thế nào về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

 
 
 
 

4. Trong những câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 
 
 
 

5. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

 
 
 
 

6. Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm mấy giai đoạn?

 
 
 
 

7. Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là gì?

 
 
 
 

8. Chọn phương án đúng điền vào dấu (…) hoàn thành câu sau đây: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong (…)

 
 
 
 

9. Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → nhiều trứng là biểu hiện của quan điểm triết học nào?

 
 
 
 

10. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan