Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)


Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)
Các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm

1. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

 
 
 
 

2. Để hoạt động học tập và lao động đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải có hành động như thế nào?

 
 
 
 

3. Hình thức hoạt động thực tiễn nào cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác trong các hoạt động nào dưới đây?

 
 
 
 

4. Việc làm nào sau đây không phải là hoạt động sản xuất vật chất?

 
 
 
 

5. Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó quan hệ giữa lượng và chất diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

6. Hoạt động thực tiễn gồm mấy hình thức?

 
 
 
 

7. Thế giới quan duy tâm có quan điểm thế nào về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

 
 
 
 

8. Trong những câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 
 
 
 

9. Tri thức của con người có thể đúng đắn hoặc sai lầm, do đó cần phải đem những tri thức đó kiểm nghiệm qua yếu tố nào sau đây?

 
 
 
 

10. Hình thức vận động nào là cao nhất và phức tạp nhất?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan