Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)


Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)
Các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm

1. Hình thức vận động nào là cao nhất và phức tạp nhất?

 
 
 
 

2. Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là gì?

 
 
 
 

3. Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là gì?

 
 
 
 

4. Trong những câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 
 
 
 

5. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào?

 
 
 
 

6. Chọn phương án đúng điền vào dấu (…) hoàn thành câu sau đây: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong (…)

 
 
 
 

7. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải làm gì?

 
 
 
 

8. Hình thức hoạt động thực tiễn nào cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác trong các hoạt động nào dưới đây?

 
 
 
 

9. Con đường phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo khuynh hướng nào?

 
 
 
 

10. Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm mấy giai đoạn?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan