Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)


Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)
Các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm

1. Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là gì?

 
 
 
 

2. Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, em chọn phương án nào sau đây?

 
 
 
 

3. Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm mấy giai đoạn?

 
 
 
 

4. Thế giới quan duy tâm có quan điểm thế nào về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

 
 
 
 

5. Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó quan hệ giữa lượng và chất diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

6. Để hoạt động học tập và lao động đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải có hành động như thế nào?

 
 
 
 

7. Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là gì?

 
 
 
 

8. Trong những câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 
 
 
 

9. Tri thức của con người có thể đúng đắn hoặc sai lầm, do đó cần phải đem những tri thức đó kiểm nghiệm qua yếu tố nào sau đây?

 
 
 
 

10. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan