Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)


Trắc nghiệm GDCD lớp 10 (Mỗi lần load sẽ có 10 câu cho mỗi bài test)
Các câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm

1. Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó quan hệ giữa lượng và chất diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

2. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

 
 
 
 

3. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không ai sáng tạo ra là quan điểm của hệ thống thế giới quan triết học nào?

 
 
 
 

4. Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm mấy giai đoạn?

 
 
 
 

5. Hình thức vận động nào là cao nhất và phức tạp nhất?

 
 
 
 

6. Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → nhiều trứng là biểu hiện của quan điểm triết học nào?

 
 
 
 

7. Chọn phương án đúng điền vào dấu (…) hoàn thành câu sau đây: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong (…)

 
 
 
 

8. Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, em chọn phương án nào sau đây?

 
 
 
 

9. Hình thức hoạt động thực tiễn nào cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác trong các hoạt động nào dưới đây?

 
 
 
 

10. Trong những câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan