Tiểu luận kinh tế chính trị

Tuyển tập tiểu luận kinh tế chính trị

Tiểu luận kinh tế chính trị: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ – công ty con ở Việt nam

TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN  VÀ CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM

 

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ 19 các Tập đoàn kinh tế  đã nối tiếp nhau ra đời ở các nước tư bản. Đó là một tổ chức tiên tiến đại diện cho trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuấtvà nền kinh tế xã hội, là các doanh nghiệp có quan hệ với nhau về công nghệ và lợi ích kinh tế. Ngày nay nhiều Tập đoàn kinh tế  đóng vai trò chi phối và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Lí luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI NHỮNG GIÁ TRỊ KHOA HỌC

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế – xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý luận hình thái kinh tế – xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Toàn cầu hóa khu vực hóa ASEAN ra đời với mục tiấu cơ bản là đảm bảo ổn định, an ninh và phát triển của toàn khu vực Đống Nam Á

TOÀN CẦU HÓA KHU VỰC HÓA ASEAN RA ĐỜI VỚI MỤC TIÊU CƠ BẢN LÀ ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH, AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TOÀN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á.

Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức hợp tác kinh tế Châu á – Thái Bình Dương (APEC)…

Tiểu luận kinh tế chính trị: Vấn đề lạm phát và ảnh hưởng của lạm phát tới tăng trưởng kinh tế

VẤN ĐỀ LẠM PHÁT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp và không phải lúc nào cũng tuân theo những qui tắc kinh tế . Lạm phát là một vấn đề không phải xa lạ và là một đặc diểm của nền kinh tế hàng hoá và ở mỗi thời kì kinh tế với các mức tăng trưởng kinh té khác nhau sẽ có những mức lạm phát phù hợp.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt Nam

CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM

Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này là một đề tài mang tính cấp thiết trong  thời gian gần đây.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI

Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trên thị trường quốc tế, tốc độ toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vốn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư nước ngoài.  Đây là đIều kiện thuận lợi đối với các nước thiếu vốn có nhu cầu đầu tư lớn.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề

HÃY CHỨNG MINH SỨC LAO ĐỘNG LÀ HÀNG ĐẶC BIỆT, Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN

Từ năm 1986 Việt Nam thực hiện việc chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường  có sự quản lý  của Nhà nước  bằng pháp luật, chính sách kế hoạch và các công cụ khác . Quá trình chuyển tiếp đó đã đạt được những kết quả tuy là bước  đầu nhưng đáng khích lệ.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Thực tế những hậu quả do nạn sản xuất và buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam

THỰC TẾ NHỮNG HẬU QUẢ DO NẠN SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Hiện nay trên thị trường Việt Nam xuất hiện rất nhiều cơ sở sản xuất và buôn bán hàng giả. Điều đó đã làm nhiều nhà doanh nghiệp phảI lo sợ .Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nền sản xuất nội địa phát triển chậm .

Tiểu luận kinh tế chính trị: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất là một vấn đê quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI QUAN HỆ SẢN XUẤT LÀ MỘT VẤN ĐÊ QUAN TRỌNG TRONG CễNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XĂ HỘI  Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cần phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hoá.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cần phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hoá.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KTXH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

PHÂN TÍCH CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA MÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG IX ĐÃ NÊU VÀ ÍCH LỢI CỦA VIỆC SỬ DỤNG NÓ VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN KT-XH Ở TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Thời kỳ quá độ là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan niêu, bao cấp bộc lộ một cách toàn diện mặt tiêu cực của nó mà hậu quả tập trung là cuộc cách mạng kinh tế-xã hội sâu sắc vào cuối những năm 1970 đầu những năm 1980.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Lí luận về địa tô của Các mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TÔ CỦA CÁCMAC VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước trải qua nhiều giai đoạn ,nhiều thời kì ,mỗi thời kì tồn tại những  hình thức tư hữu khác nhau .Và cho đến ngày nay, khi đất nước đang trên đà phát triển để trở thành con rồng của châu á, thì những quan hệ sản xuất đã dần được hoàn thiện.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Giải quyết các quan hệ phân phối là hết sức cần thiết để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội về mục tiêu công bằng xã hội.

GIẢI QUYẾT CÁC QUAN HỆ PHÂN PHỐI LÀ HẾT SỨC CẦN THIẾT ĐỂ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CÔNG BẰNG XÃ HỘI.

Quá trình tái sản xuất là sự kết hợp hai hoà giữa các khâu: Sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Trong đó phân phối là một khâu quan trọng và không thể thiếu được của quá trình này. Nó nối liền sản xuất với trao đổi, tiêu dùng, phục vụ và thúc đẩy sản xuất, phục vụ tiêu dùng.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Có hay không kinh tế thị trường định hướng XHCN? KTTT định hướng XHCNlà gì và những đặc trưng cơ bản của kttt định hướng XHCN ?

CÓ HAY KHÔNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN? KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN ? 

Đứng trước tình hình đó Đảng ta trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tế và lý luận chủ nghĩa Mác –Lê nIn tư tưởng Hồ Chí Minh đã đề ra đường  lôí kinh tế mới với nội dung quan trọng : Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường <KTTT> định hướng XHCN .Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH

Tiểu luận kinh tế chính trị: Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ CHO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

Một đội ngũ nhân lực lành nghề và đồng bộ cũng tạo nên sức hấp dẫn to lớn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam . Vì thế báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 8 đã chỉ rõ  : “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu , phương hướng chung trong nhiều năm tới là phát triển nguồn nhân lực  đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ”.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Tính quy luật hình thành kinh tế thị trường sự vận dung vao nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG SỰ VẬN DUNG VAO NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hàng loạt những câu hỏi này sẽ luôn xuất hiện khi chúng ta nghiên cứu về kinh tế. Đề tài này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được thêm về bản chất, tính chất cũng như nguồn gốc hình thành của nền kinh tế . Ngoài ra còn giúp cho chúng ta biết thêm được về thực tế, những nhân tố, những quy luật nào tác động đến kinh tế thị trường.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

VẬN DỤNG LÝ LUẬN  HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH TẤT YẾU CỦA SỰ LỰA CHỌN VÀ KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA VIỆT NAM

Lý luận, hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Làm thế nào để cấu trúc lại sở hữu nhà nước và cải cách khu vực kinh tế nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả,vai trò của nó theo tinh thần các nghị quyết đại hội 6 và 7 của Đảng?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẤU TRÚC LẠI SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ,VAI TRÒ CỦA NÓ THEO TINH THẦN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 6 VÀ 7 CỦA ĐẢNG                

Trong điều kiện cơ chế quản lí thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã bộc lộ đầy đủ những yếu kém, lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Giải pháp kinh tế để mở rộng mô hình công ty mẹ công ty con ở Việt Nam

GIẢI PHÁP KINH TẾ ĐỂ MỞ RỘNG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM 

- Nền kinh tế hiện nay đang trên đà phát triển, nhưng sự phát triển đó thể hiện không đồng đều. Cụ thể là ở các nước phát triển thì nền kinh tế phát triển mạnh trong khi đó các nước đang và kém phát triển thì nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn vốn và khoa học công nghệ.