TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự


TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGD Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 40 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự

Nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự bao gồm tổng hợp của nhiều nguồn lực, xong chủ yếu là các nguồn lực như: Nguồn nhân lực, nguồn tài lực, nguồn vật lực, trong đó nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng và quyết định nhất. Nguồn nhân lực thực chất là những con người, tập thể người trong quân đội, trong các nhà trường quân sự tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục – đào tạo cán bộ các cấp cho quân đội. Nguồn nhân lực ở các nhà trường quân sự bao gồm lực lượng đông đảo như: đội ngũ cán bộ, đội ngũ giáo viên, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan chiến sĩ được đào tạo ở trình độ nhất định, có chức trách đảm đương nhiệm vụ nhất định trong nhà trường quân sự, ở các tổ chức các cấp trong nhà trường, quân đội về giáo dục – đào tạo như: cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, giảng viên, cán bộ quản lý học viên, cán bộ các cơ quan chuyên môn, nhân viên chuyên môn kỹ thuật… Đội ngũ này có vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo ở nhà trường quân sự. Vì vậy, nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường quân sự là nguồn lực năng động nhất của nhà trường, nó chi phối và quyết định các nguồn lực khác. Thông qua nguồn lực giáo dục (con người) mà các nguồn lực khác mới phát huy tốt tác dụng và đạt hiệu quả cao nhất trong giáo dục – đào tạo. Đồng thời, nguồn nhân lực giáo dục có ảnh hưởng lớn đến mức độ sử dụng các nguồn lực khác của nhà trường trong giáo dục – đào tạo. Như vậy, nguồn nhân lực giáo dục ở nhà trường quân sự là nguồn lực cơ bản quan trọng nhất, quyết định và chi phối các nguồn lực khác trong quá trình giáo dục – đào tạo của mỗi nhà trường.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan