Tiểu luận triết học: Lý luận về hình thái kinh tế – xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam


LÝ LUẬN VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI GIẢI THÍCH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM

Học thuyết của Mác về Hình thái Kinh tế – Xã hội ra đời là một cuộc cách mạnh trong toàn bộ quan niệm về lịch sử xã hội, là cơ sở phương pháp luận của sự phát triển khoa học  về quá trình vận động và phát triển xã hội. Nhờ có lý luận Hình thái Kinh tế – Xã hội này lần đầu tiên trong lịch sử Mác đã chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy, lý luận hình thái Kinh tế – Xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học về sự vận hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/       Do đặc điểm về lịch sử về những quan hệ và thời gian, không phải quốc gia nào cũng phải trải qua tất cả các hình thái Kinh tế – Xã hội theo một sơ đồ chung.Lịch sử cho thấy có những nước đã bỏ qua một hình thái Kinh tế – Xã hội nào đó trong tiến trình phát triển của mình. Vận dụng điều này vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta hiện nay chúng ta có cơ sở khoa học để chứng minh rằng con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua Tư bản chủ nghĩa ở nước ta – cả trong điều kiện hiện nay – vẫn là tất yếu và hoàn toàn có khả năng thực hiện được.


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan