Tiểu luận QLNN GD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT XXX – Huyện XXX- Tỉnh XXX


Tiểu luận QLNN GD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD:  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT XXX – Huyện XXX- Tỉnh  XXX

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGD Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận QLNN GD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD:  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT XXX – Huyện XXX- Tỉnh  XXX

 Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lí luận về quản lý giáo dục đạo đức  học sinh ở trường PTCấp 2,3 XXX, huyện XXX, tỉnh XXX

Chương 2. Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường PTCấp 2,3 XXX, huyện XXX, tỉnh XXX

Chương 3. Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường PTCấp 2,3 XXX, huyện XXX, tỉnh XXX

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài

Ở phương Đông từ  thời cổ đại, Khổng Tử (551-479-TCN ) trong các tác phẩm: “Dịch, Thi, Thư, Lễ, Nhạc Xuân Thu” rất xem trọng việc giáo dục đạo đức.

Ở phương Tây,  nhà  triết  học Socrat  (470-399-TCN) đã cho rằng đạo đức và sự hiểu biết quy định lẫn nhau. Có được đạo đức là nhờ ở sự hiểu biết, do vậy chỉ sau khi có hiểu biết mới trở thành có đạo đức.

Aristoste (384-322-TCN) cho rằng không phải hy vọng vào Thượng đế áp đặt để có người công dân hoàn thiện về đạo đức, mà việc phát hiện nhu cầu trên trái đất mới tạo nên được con người hoàn thiện trong quan hệ đạo đức. .

1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Người coi trọng mục tiêu, nội dung giáo dục đạo đức trong các nhà trường như: “Đoàn kết tốt”, “Kỷ luật tốt”, “Khiêm tốn, thật thà dũng cảm”, “Con người cần có bốn đức: cần – kiệm – liêm – chính, mà nếu thiếu một đức thì không thành người”.

Kế thừa tư tưởng của Người, có rất nhiều tác giả nước ta đã nghiên cứu về vấn đề này như: Phạm Minh Hạc, Hà Thế Ngữ, Nguyễn Đức Minh, Phạm Hoàng Gia,  Phạm Tất Dong và nhiều tác giả khác.

1.2. Một số khái niệm lên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.2.1. Khái niệm về quản lý

Quản lý là hoạt động có ý thức của con người nhằm định hướng, tổ chức, sử dụng các nguồn lực và phối hợp hành động của một nhóm người hay một cộng đồng người để đạt được các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất.

1.2.1.1. Bản chất quản lý

Đó chính là các hoạt động của chủ thể quản lý  tác động lên các đối tượng quản lý để đạt mục tiêu đã xác định.

1.2.1.2. Chức năng quản lý

Gồm 4 chức năng cơ bản: Dự báo và lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; lãnh đạo/chỉ đạo thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đánh giá.

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan