Tag Archives: Bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận tư tưởng HCM: Qua học tập về phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

     1/ Phong cách quần chúng

Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghía Mác – Lênin: quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường THCS Mỹ Châu

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng chi bộ

Đảng ta luôn khẳng định vị trí vai trò của chi bộ trong tổ chức và lãnh đạo các nhiệm vụ. Chất lượng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở là một trong các yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng để hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao cho.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NÂNG  CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ ….. – KINH MÔN – HẢI DƯƠNG. 

Trong suốt quá trình cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN, đặc biệt ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, tổ chức Đảng ở cơ sở đã luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân  lãnh đạo chính trị ở cơ sở.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

VẤN ĐỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC.

Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà tư tưởng, nhà lí luận sáng tạo của chủ nghĩa Mác-LêNin được các dân tộc đang đấu tranh giải phóng và nhân loại tiến bộ hết lòng ca ngợi và khâm phục.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ SÂU SẮC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014 nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

*Về chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

             Về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới. Đạo đức vĩ đại, nó không vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”.

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương 5(Tóm tắt giáo trình làm bài điều kiện)

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề cương 5(Tóm tắt giáo trình làm bài điều kiện)

Xem đề cương 1- Đề cương tổng hợp

Xem đề cương 2 – 20 câu cơ bản

Xem đề cương 3 - Theo từng bài

Xem đề cương 4 – Bản cơ bản nhất, hay thi

Gồm các câu hỏi, có đáp án chi tiết dành cho thi hết học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc làm bài thu hoạch hết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng: Học viên các lớp Sơ – Trung – Cao cấp lí luận chính trị. Học viên cao học. Sinh viên đại học. Thí sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu hoạc tập viết báo cáo thu hoạch tư tưởng HCM, ôn thi môn tư tưởng HCM, viết Tiểu luận môn Tư ưởng HCM

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương 4(Hay thi vào những câu này)

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề cương 4(Hay thi vào những câu này)

Xem đề cương 1- Đề cương tổng hợp

Xem đề cương 2 – 20 câu cơ bản

Xem đề cương 3 - Theo từng bài

Xem đề cương 4 – Bản cơ bản nhất, hay thi

Gồm các câu hỏi, có đáp án chi tiết dành cho thi hết học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc làm bài thu hoạch hết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng: Học viên các lớp Sơ – Trung – Cao cấp lí luận chính trị. Học viên cao học. Sinh viên đại học. Thí sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu hoạc tập viết báo cáo thu hoạch tư tưởng HCM, ôn thi môn tư tưởng HCM, viết Tiểu luận môn Tư ưởng HCM

Tiểu luận tư tưởng HCM: Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã được dân tộc vn và cả nhân loại ngày nay thừa nhận. với thiên tài trí tuệ của mình, với lòng yêu nước nồng nàn và thương dân sâu sắc, bác – từ một con người giản dị bình thường đã trở thành nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà lý luận thiên tài của cách mạng VN.

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương 2 (20 câu cơ bản)

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề cương 2 (20 câu cơ bản)

Xem đề cương 1- Đề cương tổng hợp

Xem đề cương 2 – 20 câu cơ bản

Gồm các câu hỏi, có đáp án chi tiết dành cho thi hết học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc làm bài thu hoạch hết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng: Học viên các lớp Sơ – Trung – Cao cấp lí luận chính trị. Học viên cao học. Sinh viên đại học. Thí sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu hoạc tập viết báo cáo thu hoạch tư tưởng HCM, ôn thi môn tư tưởng HCM, viết Tiểu luận môn Tư ưởng HCM

Tiểu luận tư tưởng HCM: Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với đảng và nhân dân ta.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG LÊN NGANG TẦM VỚI YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA TÌNH HÌNH MỚI LÀ ĐÒI HỎI CÓ Ý NGHĨA SỐNG CÒN ĐỐI VỚI ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA.

Tiểu luận tư tưởng HCM: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ SỰ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀO ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA NƯỚC TA, KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC, TIẾP THU TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI, LÀ MỘT HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ SÂU SẮC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM.

 Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;

Tiểu luận tư tưởng HCM: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

BÀI THU HOẠCH

Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh năm 2014 vi chuyên đ: “Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh v nêu cao tinh thn trách nhim, chng ch nghĩa cá nhân, nói đi đôi vi làm”

Tiểu luận tư tưởng HCM: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2013 

         Câu 1: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Tiểu luận tư tưởng HCM: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN  (V/v Học tập và làm theo  “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

          -Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm phát động cuộc vận động, tôi tự nhận xét đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:

Tiểu luận tư tưởng HCM: Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề trên như thế nào?

BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI 

Câu hỏi:  Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề trên như thế nào? Theo đồng chí cần có những giải pháp gì để làm tốt việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên và viên chức ngành giáo dục trong toàn huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của huyện Đảng bộ năm 2014?

Tiểu luận tư tưởng HCM: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

NỘI DUNG MÀ BẢN THÂN QUAN TÂM QUA ĐỢT HỌC CHÍNH TRỊ HÈ 2014 LÀ CHUYÊN ĐỀ: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM” 

1. Nhận thức của bản thân về chuyên đề như sau:

a. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.

- Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình.