SKKN lớp 3

Tuyển tập SKKN lớp 3, đề tài NCKHSPUD lớp 3, tài liệu tham khảo lớp 3

SKKN tập đọc lớp 3: Đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong phân môn tập đọc – kể chuyện lớp 3

Mục tiêu giáo dục phổ thông đã và đang chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng  lực cần thiết cho các em học sinh.  Phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng – cách tiếp cận kỹ năng sống là một trong những yếu tố phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động  sáng tạo của người học, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện  kỹ năng  vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh.