SKKN Sinh học THPT

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Phương pháp dạy học chương cá thể và quần thể sinh vật

Như chúng ta đã biết khái niệm vừa là kết quả, vừa là phương tiện của tư duy. Quá trình nhận thức của con người thực chất là quá trình hình thành và sử dụng khái niệm. vì vậy dạy và học khái niệm là vấn đề cốt lõi của quá trình dạy học. Trong dạy học chúng ta không chỉ chú ý đến việc hình thành và phát triển các khái niệm riêng lẻ mà cần quan tâm đến cả một hệ thống khái niệm liên quan với nhau. Chính sự xác lập các mối quan hệ lôgic và liên tục trong sự hình thành hệ thống khái niệm là cơ sở của sự hình thành thế giới quan khoa học. Một trong những phương pháp để hệ thống được khái niệm là xây dựng hệ thống khái niệm.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Xây dựng các phương pháp giải bài tập thuộc quy luật hoán vị gen và tương tác gen nhằm nâng cao kỹ năng giải bài tập di truyền – sinh học lớp 12

Trong chương trình sinh học 12 thì chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền là một trong những chương chiếm vị trí quan trọng. Đối với các em HS thi đại học và cao đẳng thì phần này HS phải có một kỹ năng tốt để giải các bài tập. Nhưng do số tiết theo phân phối chương trình hạn chế 1tiết/1bài vì vậy với thời gian trên chỉ đủ để học lý thuyết phần bài tập gần như HS không được ôn luyện. Vì vậy chất lượng học tập của HS ở phần di truyền học còn thấp.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT

I. Thông tin cơ sở

 Trong dạy học, không phải chỉ bây giờ mới sử dụng sơ đồ tư duy mà trước đây giáo viên cũng đã sử dụng sơ đồ “hình cành cây” để tóm tắt nội dung các phần của bài học hoặc liên kết nội dung các bài học lại với nhau, tuy nhiên cũng mới chỉ dừng lại ở việc hệ thống hoá kiến thức, còn hạn chế sơ đồ tư duy để khai thác kiến thức mới.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Rèn luyện kĩ năng xây dựng sơ đồ và lập bảng hệ thống cho học sinh qua dạy học sinh học 12 phần tiến hoá

Vấn đề đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực của học sinh đã được đặt ra trong ngành giáo dục của nước ta từ những năm 1960 và đặc biệt cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trong dạy học, bảng hệ thống vừa là hình thức diễn đạt nội dung, vừa cho phép thiết lập các mối quan hệ thể hiện bản chất của sự vật, hiện tượng.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Đổi mới phương pháp trong dạy học thực hành sinh học 12

       Thực hành Sinh học là một trong những khâu rất quan trọng trong bộ môn sinh học. Nhưng hiện nay, việc thực hành còn gặp nhiều khó khăn do trang thiết bị và đồ dùng thí nghiệm còn thiếu hoặc chưa đảm chất lượng, cũng như việc giáo viên còn chưa nắm rõ các bước giảng dạy một tiết thực hành.