SKKN Hóa học THCS

SKKN-NCKHSPUD Hóa học THCS: NÂNG CAO KĨ NĂNG CÂN BẰNG PTHH CỦA HỌC SINH THCS TRONG MÔN HÓA HỌC

SKKN-NCKHSPUD Hóa học THCS: NÂNG CAO KĨ NĂNG CÂN BẰNG PTHH CỦA HỌC SINH THCS TRONG MÔN HÓA HỌC

Giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, vì thế Đảng và nhà nước ta luôn đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục phải luôn đi trước một bước so với sự phát triển của xã hội, do vậy giáo dục phải không ngừng đổi mới.