SKKN Công nghệ THCS

SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 ở THCS

Để thực hiện được mục tiêu trên Luật giáo dục đã đề ra :

- Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản toàn diện, thiết thực hiện đại và có hệ thống.

- Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên