Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6: “ PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VỚI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”


Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6: “ PHỐI  HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  VỚI  SỬ DỤNG  BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”

Loại file: word - Số trang: 43 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/MỤC LỤC                                         

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ………………………………………………………………………………………………….        2
  2. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………………………………..         5

1. Hiện trạng  ………………………………………………………………………………………………………………             5

2. Giải pháp thay thế ………………………………………………………………………………………………             7

3. Một số đề tài gần đây ………………………………………………………………………………………….          10

4. Vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………..          11

5. Giả thuyết nghiên cứu …………………………………………………………………………………………          11

III. PHƯƠNG PHÁP …………………………………………………………………………………………………………..       11

          1. Khách thể nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….         11

2. Thiết kế  ………………………………………………………………………………………………………………………          12

3. Quy trình nghiên cứu …………………………………………………………………………………………..         13

4. Đo lường  …………………………………………………………………………………………………………………….         25

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ ………………….               27

1. Phân tích dữ liệu ……………………………………………………………………………………………                 27

2. Bàn luận kết quả ………………………………………………………………………………………………                29

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………        30

VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………  30

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………….    33

VIII. CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………     34

PHỤ LỤC I: Xác định đề tài nghiên cứu …………………………………………………………..   34

PHỤ LỤC II: Kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng …..    35

PHỤ LỤC III: Bài kiểm tra trước tác động ………………………………………………………    36

PHỤ LỤC IV: Bài kiểm tra sau tác động …………………………………………………………..   38

PHỤ LỤC V: Phân tích dữ liệu        ………………………………………………………………………                 40

PHỤ LỤC VI: Kế hoạch bài học ……………………………………………………………………………..   41


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan