Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường họ – In luônc: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC


Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường họ – In luônc: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

Áp dụng: Viết SKKN kế toán, Viết đề tài NCKHSPUD kế toán, Tham khảo cách quản lý kế toán  trường

SKKN văn phòng, SKKN kế toán, NCKHSPUD văn phòng, NCKHSPUD kế toán

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường họ – In luônc: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

PHẦN II – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

 I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 1. Cơ sở lý luận

1.1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo Điều 2 – Luật quản lý tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008: Mọi tài sản Nhà nước đều được Nhà Nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng.

- Quản lý Nhà nước về tài sản Nhà nước được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan Nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước.

- Tài sản Nhà nước phải đước đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn định mức, chế độ đảm bảo công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tài sản Nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Tài sản Nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.

- Việc quản lý sử dụng tài sản Nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch, mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được sử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

1.2. Chính sách quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước - Điều 3 của luật

Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển, khai thác và bảo vệ tài sản Nhà nước, thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản nhà nước và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan