Nghiên cứu xây dựng khu thể thao vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu người dân TP Hồ Chí Minh


Nghiên cứu xây dựng khu thể thao vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu người dân TP Hồ Chí Minh

Loại file: word - Số trang: 70 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/MỤC LỤC

MỤC LỤC… 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU.. 7

1.1 Đặt vấn đề.7

1.2 Mục tiêu.7

1.3 Nội dung.7

1.4 Phạm vi và giới hạn.7

1.5 Tổng quan về cấu trúc đồ án.8

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 9

2.1       Kỹ thuật dự báo.9

2.1.1.       Hồi quy tuyến tính. 9

2.1.2.       Hồi quy bội9

2.2       Phương pháp lựa chọn đa mục tiêu. 10

2.2.1.       Phương pháp liệt kê (Checklist)10

2.2.2.       Mô hình cho điểm (Scoring Model)11

2.3       Kinh tế kỹ thuật.12

2.3.1.       Sự cần thiết của phân tích tài chính.12

2.3.2.       Suất chiết khấu. 12

2.3.3.       Các quan điểm khác nhau trong phân tích tài chánh. 13

2.3.4.       Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/C.. 13

2.3.5.       Suất thu lợi nội tại (IRR)14

2.3.6.       Giá trị hiện tại NPV.. 14

2.3.7.       Thời gian thu hồi vốn (Payback Period)15

2.4.      Cấu trúc tổ chức.16

2.4.1.       Cấu trúc tổ chức.16

2.4.2.       Tổ chức dạng dự án.16

2.4.3.       Tổ chức dạng ma trận. 17

2.4.4.       Biểu đồ trách nhiệm(Linear Responsibility Chart – LRC)17

2.5.      Lý thuyết về điều độ dự án. 18

2.5.1.       Key Milestones. 18

2.5.2.       Kỹ thuật mạng (Network Technique)18

2.5.3.       Biểu đồ Gantt19

2.5.4.       Phương pháp PERT. 20

CHƯƠNG III. CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN… 22

3.1       Giới thiệu chủ đầu tư. 22

3.2       Cơ sở pháp lý. 22

3.3       Giới thiệu về ngành giải trí – thể thao tại thành phố. 22

3.4       Lý do đầu tư. 23

CHƯƠNG IV. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ… 24

5.1 Các địa điểm có thể đầu tư. 24

5.2 Chọn lựa địa điểm.. 24

5.3 Giới thiệu về địa điểm đầu tư.25

5.4 Chi phí đầu tư địa điểm.. 26

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG… 28

5.1       Thị trường. 28

5.2       Dự báo tiềm năng của dự án. 29

5.3       Dự báo số lượng khách tới khu giải trí thể thao T&S.30

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU THỂ THAO GIẢI TRÍ T&S.. 31

6.1       Tổ chức nhân sự. 31

6.2       Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp đảm bảo. 32

6.2.1.       Nội dung đầu tư. 32

6.2.2.       Hạng mục đầu tư. 33

6.2.3.       Phương án kinh doanh. 34

6.2.4.       Bảo hiểm hoả hoạn và tai nạn. 37

6.2.5.       Điện – nước. 37

6.2.6.       Chi phí cho một số hoạt động. 37

CHƯƠNG VII. PHÂN TÍCH TÀI CHINH VÀ RỦI RO DỰ ÁN… 39

7.1       Thông số tài chính. 39

7.1.1        Suất chiết khấu. 39

7.1.2        Thời gian hoạt động và thời kì phân tích của dự án. 39

7.1.3        Khấu hao và phương pháp trích khấu hao. 39

7.1.4        Thuế. 40

7.1.5        Giá của các loại hình kinh doanh. 40

7.2       Vốn đầu tư. 40

7.2.1        Tổng đầu tư cho xây lắp. 40

7.2.2        Tổng đầu tư cho thiết bị40

7.2.3        Chi phí chuyển quyền sử dụng đất41

7.2.4        Chi phí kiến thiết cơ bản. 42

7.2.5        Tổng vốn đầu tư. 43

7.2.6        Kết quả phân tích tài chính. 43

7.2.7        Kết quả phân tích độ nhạy. 44

CHƯƠNG VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN… 45

8.1       Cấu trúc tổ chức thực hiện dự án. 45

8.2       Cấu trúc phân việc trong dự án. 47

8.2.1        Cấu trúc các công việc chủ yếu của dự án. 47

8.2.2        Bảng phân công trách nhiệm.. 48

8.2.3        Mô tả các công việc trong dự án. 49

8.3       Xác định trình tự và thời gian thực hiện các công việc. 52

8.4       Kết quả điều độ. 54

8.5       Phân tích PERT. 55

CHƯƠNG IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 56

9.1       Kết luận. 56

9.2       Kiến nghị56

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 57

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan