NCKHSPUD, SKKN Quản lí giáo dục: Sáu biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS


PHẦN 1 : TÓM TĂT ĐỀ TÀI

Trong cương lĩnh xây  dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII đã khảng định “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển ,đồng thời là chủ thể phát triển . Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí ,phát triển nguồn nhân lực ,bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước ”  Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu ,là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước ,là điều kiện để phát huy nguồn lực con ng­ười .Đây là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân trong đó nhà giáo là lực l­ượng lòng cốt .

Loại file: word - Số trang: 32 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Vì  đội ngũ giáo viên trong hệ thống  các nhà tr­ường là nhân tố quyết định chất l­ượng giáo dục đào tạo . Điều 14 trong Luật giáo dục đã đề cập đến vai trò của nhà giáo: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất l­ượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu g­ương tốt cho ng­ười học.  Nhà n­ước tổ chức đào tạo, bồi d­ưỡng nhà giáo, có chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình, giữ gìn và phát huy truyền thống quí trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học.”

Trên thực tế trong những năm gần đây ngành giáo dục đào tạo đã đạt đ­ược những thành tựu to lớn song cũng còn tồn tại nhiều yếu kém bất cập cả về qui mô cơ cấu, chất lư­ợng  hiệu quả nhất là đội ngũ giáo viên ch­ưa đồng bộ, ch­ưa đáp  ứng đ­ược yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Trong mục tiêu chiến lược phat triển  kinh tế ,văn hoá xã hội 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ  phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 Đại hội đại biểu Đảng toàn Quốc lần thứ XI  đó chỉ rõ: Để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo phải thực hiện đồng bộ các  giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo .Đổi mới chương trình ,nội dung,phương pháp dạy và học phương pháp thi ,kiểm tra theo hướng hiện đại ,nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ,đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng  giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng ,đạo đức, lối sống, năng lực sống tạo kỹ năng thực hành ,tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội . Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng ,đáp ứng yêu cầu về chất lượng .

Nằm trong mạng l­ưới tr­ường học phát triển rộng khắp trên cả nư­ớc. Tr­ường THCS  xxx  - Huyện  xxx  - Thành Phố  xxx  cũng còn tồn tại những yếu kém đã phân tích ở trên. Chất l­ượng giáo dục đào tạo còn thấp so với yêu cầu. Trình độ kiến thức kĩ năng thực hành, phư­ơng pháp t­ư duy khoa học, trình độ ngoại ngữ, tin học của đa số học sinh còn yếu. Học sinh chuyển lớp, thi tốt nghiệp đạt mặt bằng của huyện song học sinh tham dự các kì thi chọn học sinh giỏi đạt kết quả thấp. Học sinh thi vào lớp 10 PTTH chỉ đạt từ 70-75% .Từ thực tế trên một vấn để bức xúc đặt ra là phải nâng cao chất l­ượng và hiệu quả giáo dục đào tạo trong nhà trư­ờng.

Để nâng cao chất l­ượng giáo dục – đào tạo có nhiều giải pháp. Trong phạm vi này tôi chỉ đề cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên trong nhà tr­ường mà tôi đang trực tiếplàm công tác quản lí

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan