Luận văn Cao học

Đề cương luận văn Thạc sĩ toán học: Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn

Đề cương luận văn Thạc sĩ toán học: Một lớp bài toán quy hoạch tuyến tính ngẫu nhiên nhiều giai đoạn

  1. Gần đây các nhà khoa học, chẳng hạn như J. R. Birge, J. M. Mulvey, H. I. Gasman, D. P. Morton, Z. Long Chen, W. B. Powell (1999) [7], A. B. Philpott and Z. Guan, (2006) [8]…đã có nhiều công trình công bố có giá trị khoa học và thực tiễn cao.