Hỏi: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để đảng đưa ra quan điểm Đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam có vị trí chiến lược lâu dài


Hỏi: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để đảng đưa ra quan điểm Đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam có vị trí chiến lược lâu dài

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Dân tộc là một khái niệm đa nghĩa, đa cấp độ, được xác định tuỳ từng tình huống cụ thể. Hiện nay có thể hiểu khái niệm dân tộc theo hai nghĩa, dân tộc là dân tộc-quốc gia với tư cách là một cộng đồng chính trị-xã hội rộng lớn và dân tộc được hiểu là cộng đồng dân tộc-tộc người.

- Theo nghĩa rộng: Dân tộc – quốc gia, chỉ một cộng đồng người được hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử được sự chỉ đạo của một nhà nước, trên cơ sở có một lãnh thổ chung, cùng chung một vận mệnh lịch sử, có những lợi ích chung (về kinh tế, chính trị), có chung nền văn hoá (thể hiện trong phong tục tập quán, tín ngưỡng, tâm lý, lối sống … ) có một ngôn ngữ làm công cụ giao tiếp và một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc.

- Theo nghĩa hẹp: Dân tộc – Tộc người ví dụ Dân tộc Tày, Kinh, Thái, Mèo … chỉ một cộng đồng người với ba đặc trưng chính: cộng đồng về ngôn ngữ (ngôn ngữ tộc người), cộng đồng về văn hóa; ý thức tự giác tộc người. Với ba tiêu chí này đã tạo ra sự ổn định trong mỗi dân tộc trong quá trình phát triển. Rõ ràng là, cả những khi có sự thay đổi về lãnh thổ hay thay đổi về phương thức sinh hoạt kinh tế, cộng đồng dân tộc vẫn tồn tại trên thực tế.

Sự hình thành các dân tộc trên thế giới diễn ra không giống nhau. Ở Châu Âu, sự hình thành dân tộc gắn liền với sự hình thành CNTB còn ở Phương Đông trước khi CNTB thâm nhập trong quá trình dựng nước và giữ nước đã hình thành cộng đồng người ổn định với tư cách là một quốc gia độc lập.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan