Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Biện pháp nâng cao kĩ năng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cho học sinh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 5.


TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Một trong những nguyên tắc cơ bản của dạy Tiếng Việt là dạy học thông qua giao tiếp. Các hoạt động giao tiếp, đặc biệt  giao tiếp bằng ngôn ngữ là công cụ để học sinh tiếp cận, rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng từ Tiếng Việt. Ngôn ngữ Tiếng Việt của chúng ta thực sự có nhiều khía cạnh khó, một trong những nội dung khó đó là phần nghĩa của từ. Trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 5, nội dung nghĩa của từ được tập trung biên soạn có hệ thống trong phần Luyện từ và câu. Nhiều năm liền trong quá trình dạy học, tôi thường nhận thấy các em học sinh dễ dàng tìm được các từ trái nghĩa, việc tìm các từ đồng nghĩa cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên khi học xong từ đồng âm và từ nhiều nghĩa thì các em bắt đầu có sự nhầm lẫn và khả năng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cũng không được như mong đợi của cô giáo, kể cả học sinh khá, giỏi đôi khi cũng còn thiếu chính xác. Vì vậy, trong đề tài này, tôi đưa ra biện pháp giúp học sinh nâng cao kĩ năng phân biệt về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

Loại file: word - Số trang: 37 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm đối tượng : lớp 5A1 và lớp 5A2 của Trường Tiểu học  xxx . Lớp 5A1 là lớp đối chứng và lớp 5A2 là lớp thực nghiệm. Lớp thực nghiệm được thực hiện các biện pháp sử dụng khi dạy các bài:

- Từ đồng âm ( trang 51- tập 1)

- Từ nhiều nghĩa ( trang 66 – tập 1)

- Luyện tập về từ nhiều nghĩa ( trang 73 – tập 1)

- Luyện tập về từ nhiều nghĩa ( trang 82 – tập 1)

Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,4, điểm kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,0. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy  p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng các biện pháp giúp học sinh phõn biệt về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đã làm nâng cao kết quả học tập của học sinh.

 

 

Giới thiệu

Tiếng Việt là tiếng nói phổ thông của cả nước, có vai trò đặc biệt quan trọng trong cộng đồng người Việt Nam nói chung và trong trường phổ thông nói riêng mà đặc biệt là trường tiểu học. Bên cạnh đó, Luyện từ và câu là một trong những phân môn quan trọng góp phần hình thành tri thức và kĩ năng diễn đạt Tiếng Việt cho học sinh. Trong chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học, phân môn Luyện từ và câu được tách thành một phân môn độc lập, có vị trí ngang bằng với các phân môn như Tập đọc, Chính tả, Tập làm văn…Ngoài ra Luyện từ và câu còn được đặt trong các phân môn khác thuộc môn Tiếng Việt và trong giờ học của các môn học khác…Như vậy nội dung dạy về Luyện từ và câu trong chương trình môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học nói chung ở Tiểu học, chiếm một tỷ lệ đáng kể. Điều đó nói lên ý nghĩa quan trọng của việc dạy Luyện từ và câu ở Tiểu học.

Më réng vèn tõ lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng cña m«n TiÕng ViÖt nãi chung vµ ph©n m«n LuyÖn tõ vµ c©u nãi riªng. Trong ®ã “ Tõ ®ång ©m ” vµ “ Tõ nhiÒu nghÜa ” lµ c¸c lo¹i tõ quan träng, nã ®­îc xem nh­ lµ “ HiÖn t­îng ®Æc thï ”, “một hiện tượng độc đáo” cña TiÕng ViÖt. Cùng với các loại từ khác, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa làm cho tiếng Việt thêm phong phú và mang đậm một nét đặc sắc riêng mà không thể lẫn với một thứ ngôn ngữ nào khác. Trong khi đó mảng kiến thức này khá trừu tượng mà khả năng đọc hiểu của các em học sinh Tiểu học lại phát triển chưa cao.  Sau một năm học, bao nhiêu em nắm được nét đẹp, sự phong phú mà hiện tượng đồng âm, nhiều nghĩa mang lại? Mặt khác, nếu sử dụng từ nhiều nghĩa không đúng thì không đạt được kết quả giao tiếp. Còn từ đồng âm, nếu sử dụng sai sẽ làm lệch nghĩa của câu văn, đoạn văn. Vậy làm thế nào giúp các em sử dụng đúng từ đồng âm, từ nhiều nghĩa? Trăn trở về vấn đề này, qua nhiều năm dạy lớp 5, tôi đã rút ra một số biện pháp về cách hướng dẫn học sinh phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa.

Vì vậy tôi chọn đề tài: “ Biện pháp nâng cao kĩ năng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cho học sinh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 5 ”.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan