Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng :Một số giải pháp về quản lý tài sản nhà nước tại trường THPT


Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo Điều 2 – Luật quản lý tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008: Mọi tài sản Nhà nước đều được Nhà Nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng.

Loại file: word - Số trang: 19 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/



- Quản lý Nhà nước về tài sản Nhà nước được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan Nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước.

- Tài sản Nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn định mức, chế độ đảm bảo công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tài sản Nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan