Đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 7: Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs


Đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 7: Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/MỤC LỤC

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………………………….. 03

 II. GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………………….  04

1. Thực trạng …………………………………………………………………………………………………….  04

2. Vai trò, tác dụng của phương pháp trò chơi ……………………………………………………….. 05

3. Một số nghiên cứu gần đây ……………………………………………………………………………..  05

4. Vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….  06

5. Dữ liệu sẽ được thu thập ………………………………………………………………………………….  06

6. Giả thuyết nghiên cứu ……………………………………………………………………………………..  06

III. PHƯƠNG PHÁP ……………………………………………………………………………….  06

1. Khách thể nghiên cứu………………………………………………………………………………………..  06

2. Thiết kế nghiên cứu………………………………………………………………………..  06

3. Quy trình nghiên cứu……………………………………………………………………..  07

4. Đo lường và thu thập dữ liệu ……………………………………………………………………………..  07

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & BÀN LUẬN KẾT QUẢ………………………..……………..  07

1. Phân tích dữ liệu…………………………………………………………..…………..  07

2. Bàn luận kết quả…………………………………………………………..…………..  07

  1.   KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………..  08

1. Kết luận……………………………………………………………………………………..  08

2. Khuyến nghị………………………………………………………………….……………  08

VI.  TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………..  08

VII. CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………………….  09

PHỤ LỤC I: Giáo án tiết 22 – bài 13- GDCD 7……………………………………………..  12

PHỤ LỤC II: Giáo án tiết 25 – bài 15- GDCD 7……………………………………………………….  15

PHỤ LỤC III: Giáo án tiết 28 – bài 16- GDCD 7 …………………………………………………….   18

PHỤ LỤC IV: Đề và đáp án bài kiểm tra trước tác động …………………………………………..  18

PHỤ LỤC V: Đề và đáp án bài kiểm tra sau tác động  …………………………………………….   20

PHỤ LỤC VI: Bảng điểm trước và sau khi tác động của lớp đối chứng ……………………..  22

PHỤ LỤC VII: Bảng điểm trước và sau khi tác động của lớp thực nghiệm ………………..


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan