Cơ sở lý luận và thực tiễn để lên CNXH bỏ qua TBCN ở Việt Nam? Tính tất yếu khách quan con đường đi lên XHCN ở Việt Nam


Cơ sở lý luận và thực tiễn để lên CNXH bỏ qua TBCN ở Việt Nam? Tính tất yếu khách quan con đường đi lên XHCN ở Việt Nam

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là những vấn đề lý luận cốt yếu. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là tư tưởng nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, đó là con đường phát triển lâu dài và trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển đất nước, đường lối chiến lược phát triển đó của Đảng ta luôn được bổ sung, hoàn thiện và phát triển đáp ứng những yêu cầu mới của thời đại.

1. Quá độ đi lên CNXH là gì?

Theo quan điểm của Mac, Angghen: khi quá độ từ CNTB->CNCS: mâu thuẫn cơ bản của XH CNTB và những đặc trưng của XHCS. Từ CNTB->CNCS là cả quá trình lịch sử lâu dài, từ khi GCCN giành được chính quyền đến khi GCCN xây dựng thành công CNCS. Quá độ là 1 quá trình cải biến CM từ XHTBCN lên XHCSCN.

Theo quan điểm của LeNin:

Thứ nhất: Lê Nin khẳng định tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH thông qua các nội dung: 1. Khẳng định quan điểm của Mac về thời kỳ quá độ từ CNTB ở trình độ cao lên CNCS và chỉ ra loại hình quá độ mới từ các nước TB trung bình lên CNXH và gọi là thời kỳ quá độ đặc biệt; 2. Lê Nin khẳng định quá độ theo chủ nghĩa rộng nhất như Mac đã chỉ ra, trong thời kỳ ấy, chúng ta trải qua một loạt thời kỳ quá độ, trong đó có thời kỳ quá độ lên CNXH. 3. Lê Nin khẳng định quan điểm của Mac về bản chất chính trị của thời kỳ quá độ CNXH là xóa bỏ giai cấp, chuyên chính vô sản sẽ thừa khi không còn giai cấp và giai cấp biến mất nếu không có chuyên chính vô sản. Lê Nin cũng chỉ ra các hình thức quá độ về kinh tế.

Thứ hai: Lê Nin nêu đặc điểm cơ bản thời kỳ quá độ lên CNXH. Thời kỳ ấy không thể không gồm những đặc điểm và kết cấu kinh tế TBCN và kinh tế CSCN. Có sự đan xen và đấu tranh giữa hai loại hình kinh tế là đặc trưng cơ bản thời kỳ quá độ

Thứ ba: LeNin nêu nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hôi, văn hóa mà ĐCS, nhà nước XHCN cần thực hiện

Thứ tư: Lê Nin chỉ ra loại hình quá độ mới, quá độ đặc biệt của đặc biệt. Đó là quá độ từ các nước tiền tư bản tiến lên CNXH và CNCS. Những nước kinh tế còn lạc hậu, tiền tư bản có thể tiến lên CNXH không qua CNTB.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan